Studie- og ordensregler på Thisted Gymnasium

Adfærds- og ordensregler

Thisted Gymnasium har udarbejdet følgende regler for at sikre skolen som et godt uddannelsesmiljø for alle. Det betyder, at eleverne har et særligt ansvar. Eleverne bør på en hensynsfuld måde indgå i det fællesskab, som en arbejdsplads er, herunder møde rettidigt til undervisningen og deltage aktivt i denne. I samspillet mellem eleverne tolereres mobning ikke.

Man skal i særlig grad være opmærksom på:

 • at øl, vin, spiritus og andre rusmidler ikke må medbringes eller nydes på skolens område. Skolen tillader dog i forbindelse med fester og caféer, at der kan nydes øl og vin købt på skolen.
 • at skolen er røgfrit område. Rygning er kun tilladt uden for bygningerne på anviste steder.

Man skal overholde følgende praktiske anvisninger:

 • cykler skal henstilles i cykelskur eller cykelkælder.
 • overtøj skal hænges på stumtjenere, og sportstasker skal anbringes hensigtsmæssigt uden at blokere gangarealer.
 • mad og drikkevarer må kun indtages i fællesarealet og gårdområdet og ikke i undervisningslokalerne.
 • i fællesarealet har den enkelte klasse ansvar for egne borde.
 • stole skal sættes på plads, og der skal ryddes op, inden fællesarealet forlades.
 • stole skal sættes på plads, og der skal ryddes op, inden klasseværelset forlades.

Aktiv deltagelse

Læreren har ansvaret for at tilrettelægge en undervisning, som giver de bedste muligheder for læring. Eleverne har pligt til at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen. Dette indebærer:

 • fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen og varetages af en tilstedeværende lærer.
 • medbringelse af de aftalte bøger og andet materiale til undervisningen.
 • deltagelse i en læringsfremmende klassekultur, herunder overholdelse af regler for anvendelse af IT.
 • rettidig aflevering af skriftlige opgaver, som er seriøst gennemarbejdede.
 • deltagelse i terminsprøver, årsprøver og andre prøver.
 • deltagelse i ekskursioner og studierejser med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 70 kr. pr. døgn pr. deltager.
 • deltagelse i anden form for undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

IT i klasselokalet

Anvendelse af IT-baserede redskaber giver mange muligheder for bedre læring, men indebærer også risici for distraherende brug af sociale medier og manglende fordybelse. Som en selvfølgelig del af udviklingen af klassekulturen skal følgende to regler overholdes af elever og lærere:

 • Mobiltelefoner skal fra undervisningens start være på lydløs og lagt væk. Telefonen må kun være fremme, hvis læreren ønsker, at den skal bruges i undervisningen. Ved overtrædelse skal læreren bede eleven deponere telefonen i klasselokalets ”telefonkurv”. Telefonen udleveres ikke igen, før hele lektionen er slut. Ved gentagelser kan læreren bede eleven deponere telefonen fra undervisningens start.
 • PC’er og tablets må gerne være fremme, men skal være lukkede fra undervisningens start. Læreren bestemmer, hvornår PC eller tablet må åbnes til brug i undervisningen.

Forsømmelsesregler

Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten medfører sanktioner, der kan indebære, at man bliver indstillet til eksamen i et eller flere fag det pågældende skoleår, mister sin SU og i sidste ende bortvises fra skolen.
Fravær fra undervisningen registreres af læreren én gang i løbet af timen. Forsømmelserne nulstilles ved begyndelsen af et nyt skoleår.
Hvis en elevs fravær fra undervisningen skønnes at være for stort, medfører det i første omgang en samtale med en repræsentant for ledelsen. Forbedres fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan eleven af rektor tildeles en skriftlig advarsel, som kan medføre, at man skal til eksamen i et eller flere fag, og at man mister sin SU, hvis fremmødet efterfølgende ikke forbedres tilstrækkeligt. I sidste ende kan man bortvises fra skolen.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra regelsættet, således at en elev ved forudgående henvendelse til rektor, kan få tilladelse til at være fraværende uden, at det udløser en sanktion, ligesom væsentligt fravær uden plausibel årsag kan medføre en skriftlig advarsel uden forudgående samtale med en repræsentant for ledelsen.
Hvis en elevs manglende aflevering af de skriftlige arbejder skønnes at være for stort, eller eleven ikke overholder de fastsatte afleveringsfrister, medfører det i første omgang samtale med en repræsentant for ledelsen. Forbedres adfærden ikke tilstrækkeligt, kan eleven af rektor tildeles en skriftlig advarsel, som kan medføre, at man skal til eksamen i et eller flere fag, og at man mister sin SU, hvis fremmødet efterfølgende ikke forbedres tilstrækkeligt. I sidste ende kan man bortvises fra skolen.
Eleverne skal aflevere deres skriftlige arbejder på den dato, der er aftalt med læreren, med mindre andet og dermed en ny dato på forhånd er aftalt med læreren. Hvis elever er fraværende på grund af sygdom på afleveringsdagen, afleveres opgaven den første dag, eleven igen er i skole.
Hvis eleven ikke overholder denne procedure, registreres opgaven som “ikke afleveret” i forsømmelsessystemet. Hvis eleven senere afleverer opgaven, skal den rettes og tilbageleveres, og den registreres herefter som afleveret for sent.
Henvisning til eksamen på særlige vilkår forudsætter, at der på forhånd er givet en skriftlig advarsel – i anbefalet brev eller mod elevens/forældrenes kvittering – om, at elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af skriftlige arbejder er ved at nå et omfang, så elevens færdigheder skal prøves ved eksamen. Desuden skal eleven efter modtagelsen af advarslen gives reel mulighed for at forbedre sit fremmøde henholdsvis sin afleveringsprocent, og hvis dette vurderes at ske i et tilstrækkeligt omfang, kan beslutningen bortfalde.

Fraværsregistrering og sygdom

Eleverne skal altid angive årsager til fravær i Lectio.
Skolen kan udbede sig lægeerklæring til dokumentation af fravær pga. sygdom. Ved ønske om fritagelse for aktiv deltagelse i idræt indleverer eleven en lægeerklæring til skolen. Lægeerklæringer betales altid af eleven.

Snyd

Hvis en lærer har mistanke om snyd i forbindelse med en skriftlig opgave, tager vedkommende en samtale med den pågældende elev. Hvis en lærer har konstateret, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave, hentet fra internettet eller i øvrigt vurderes som snyd, kan læreren indbringe sagen for rektor. Åbenlyst snyd, der indbringes for rektor, udløser første gang en skriftlig advarsel. Ved gentagelse er sanktionen normalt, at den pågældende elev skal aflægge prøve i  enkelte eller alle fag på det pågældende klassetrin. I særligt graverende tilfælde kan en elev bortvises.
Opgaver, hvis væsentligste dele er hentet på Internettet eller i al væsentlighed er afskrift, tæller ikke som afleverede.

Oprykning til næste klassetrin

En elev, der har mindst 2,0 i vægtet karaktergennemsnit, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis eleven har under 2,0 i gennemsnit, kan rektor nægte oprykning efter nærmere vurdering. Gennemsnittet udregnes på basis af karakterer i afsluttede fag, eksamenskarakterer samt standpunktskaraktererne i de ikke afsluttede fag.

Sanktioner

Rektor kan ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne iværksætte følgende sanktioner:

 • udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelse registreres som fravær.
 • påbud om deltagelse i lektiecafé til udarbejdelse af ikke afleverede, skriftlige opgaver.
 • henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives i dette tilfælde ikke årskarakterer.
 • fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.
 • skolen kan erklære eleven for ikke-studieaktiv og indberette det til SU-styrelsen, hvorved elevens SU bortfalder.
 • bortvisning fra skolen.

Trivsels- og antimobbepolitik

Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 04/04/2017.

Thisted Gymnasium, STX og HF er kendt for at have en stærk fællesskabsfølelse blandt eleverne, hvilket er tydeligt for alle, der har deres daglige gang på skolen. Som mennesker er vi nysgerrige og interesseret i, hvem vi omgås. Dette kendetegner både det daglige samvær i og uden for undervisningen. Respekt, værdighed og rummelighed er nøgleord, hvilket også betyder, at mobning ikke er et udbredt fænomen på skolen.

Nedenfor vil vi beskrive, hvad mobning er og give personalet og elever en anvisning på, hvad vi hver især kan gøre, hvis vi oplever mobning på skolen. Derudover vil vi redegøre for, hvordan skolen systematisk sætter ind for at få stoppet mobning.

Ved mobning forstås det at udstøde eller eksludere en eller flere personer fra et fællesskab gennem skadende og/eller nedværdigende handlinger, der signalerer, at personen ikke er ønsket eller velkommen. Sådanne udstødelseshandlinger kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende – og mere eller mindre synlige. Handlingerne kan stå på over en kortere eller længere periode og være både fysiske, sproglige eller med inddragelse af et digitalt medie.

På Thisted Gymnasium, STX og HF hører det til god social omgang at udvise respekt og ansvarlighed over for hinanden. Vi taler således ordentligt til hinanden og fravælger en grov eller sårende sprogbrug. Vær også opmærksom på, at det skrevne ord på sociale medier som fx Facebook eller Messenger lettere misforstås end det, vi siger til hinanden. Endvidere er det ikke respektfuldt at gå ind på andres profiler, fotografere andre uden deres vidende eller videresende billeder af andre uden deres tilladelse. Det er til enhver tid personalets ansvar at gå forrest som rollemodeller med god og ordentlig kommunikation og respektfuld opførsel.

Studie- og ordensreglerne præciserer, at skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generel ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle både i og uden for undervisningen. Det er alment anerkendt, at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling.

Mobning er en adfærd, der er i klar strid med skolens studie- og ordensregler[1].

Vi har fokus på følgende tiltag for at sikre den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning:

 •  Vi forventer, at læreren er nærværende i undervisningen på en sådan måde, at han/hun er opmærksom på den enkelte elev og på det sociale samspil mellem eleverne. Ligeledes forventer vi, at læreren griber ind, hvis der er tegn på mobning.
 • Alle klasser har teamlærere, en studievejleder og en ledelsesrepræsentant tilknyttet, som løbende sætter fokus på trivsel.
 • Studievejlederne gennemfører elevsamtaler på første årgang med fokus på faglighed og trivsel.
 • Ved skolestart i 1.g og 1.hf drøfter teamlærere og tutorer med klasserne, hvad god klasserumskultur er, og hvordan mobning forebygges.
 • Enhver elev kan kontakte sin studievejleder løbende, hvis der opstår trivselsproblemer.
 • Der gennemføres årlige elevtrivselsmålinger.
 • Hvis der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø, udarbejder ledelsen en handleplan, der angiver med hvilke foranstaltninger problemerne kan bringes til ophør. Handleplanen skal udarbejdes senest 10 dage efter, at problemerne er konstateret, jf. Nr. 311 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Hvis du mod forventning møder mobning på Thisted Gymnasium, STX og HF, er der en række ting, du skal gøre:

 • Forsøg at skelne mellem sjov og alvor i situationen.
 • Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning.
 • Sørg for, at der tages hånd om problemet, fx ved at bringe det frem i lyset. Gå til din lærer, klasseteamet, studievejlederen eller skolens ledelse.
 • Støt den, der bliver mobbet.

Både som elev og som ansat har du et ansvar for at give informationer om eventuel mobning videre. Lærere, studievejledere og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet. Mobning kan medføre sanktioner for den enkelte elev, jf. skolens studie- og ordensregler.

Thisted 20/02/2018

Dette dokument er midlertidigt gældende og behandles i respektive fora (bestyrelse, pædagogisk råd og elevråd) i foråret 2018.

[1] Skolens studie- og ordensregler er på grund af vedtagelse af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser af 13/09/2017 under revision og vil offentliggøres i løbet af foråret 2018.

Indgang