Udviklingen af progressionsplanen for skriftlighed i STX (start august 2011)

Udvælgelse af indsatsområder

Indsatsområderne er udvalgt i en dialog mellem ledelsen, pædagogisk råd og elevrådet.

Statusbeskrivelse

2010-11
I løbet af skoleåret 2009-10 er der taget hul på arbejdet med at udvikle en model for samarbejdet om det skriftlige arbejde i gymnasiet, som det præciseres i STX-bekendtgørelsens bilag 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer (juni 2010).
Der har foregået et udviklingsarbejde på forskellige niveauer: møder mellem ledelsen og forskellige grupper af lærere, en gruppe lærere med forskellig faglig baggrund på eksternt kursus, møde mellem denne gruppe og pædagogisk fagligt udvalg, små oplæg på pædagogisk råds møde, afholdelse af pædagogisk seminar for hele lærergruppen og udarbejdelse af katalog over skrivehandlinger og skrivegenrer på baggrund af et arbejde i faggrupperne.
Pædagogisk fagligt udvalg har på baggrund af tilbagemeldingerne fra det pædagogiske seminar udarbejdet en progressionsplan for det koordinerede arbejde med elevernes skrivekompetencer i perioderne op til og mellem de forskellige skriftlige forløb og større skriftlige opgaver i 1. og 2.g.
Samtidig har der på ledelsens foranledning været forsøg med omlægning af en mindre del af det skriftlige arbejde i 1.g-klasserne.
Ledelsen har endvidere besluttet, at der i skoleåret 2010-11 skal omlægges 10 % af det skriftlige arbejde i 1. og 2.g-klasserne i alle A-niveau-fagene, mens andre fag kan omlægge op til 10 %,, hvis det ønskes, og i det omfang, det er muligt rent teknisk. Omlægningen skal overordnet anvendes til at leve op til den udarbejdede progressionsplan, og der er udarbejdet en model for 3 forskellige kategorier af omlægning med henblik på, at de enkelte faglærere kan vælge at afprøve forskellige metoder til omlægning.

Evalueringsdesign

Den udarbejdede progressionsplan og modellen for omlægning gælder for det kommende skoleår, men skal samtidig videreudvikles på baggrund af de høstede erfaringer. Det samme gælder kataloget over de enkelte fags skrivehandlinger og skrivegenrer. Udviklingsarbejdet vil fortsætte i pædagogisk fagligt udvalg i samarbejde med ledelsen og i pædagogisk råd, og der vil blive afholdt et nyt pædagogisk seminar i november måned, der vil fokusere dels på skriftlighed, dels på almen studieforberedelse.

Evalueringens gennemførelse

2011-12
Der blev afholdt internt pædagogisk seminar i november 2011. Som følge af seminaret blev der nedsat et skriftlighedsudvalg, hvis kommissorium var at udarbejde forslag til progressionsplan for skriftligheden i gymnasiet i skoleåret 2012-13 med specielt fokus på 1. og 2.g.
Udvalget udarbejdede forslag til progressionsplan for arbejdet med de større skriftlige opgaver, mens ledelsen udarbejdede model for omlægning af del af det skriftlige arbejde i 1.g. Udvalgets forslag og modellen for omlægning blev fremlagt i Pædagogisk Råd, og på den baggrund blev de endelige beslutninger om rammerne for næste skoleår taget.

Analyse

2011-12
Der er enighed om, at det væsentligste fokus i progressionsplanen er træningen i den videnskabelige skrivning, som kvalificerer eleverne til at udarbejde større skriftlige opgaver. Indsatsen går ud på i højere grad løbende at bevidstgøre eleverne om kravene og skabe rammer, som medvirker til, at de lærer af de erfaringer, de gør undervejs i uddannelsen med at skrive større skriftlige opgaver
I forhold til omlægning ag dele af det skriftlige arbejde er fokus på baggrund af de hidtidige erfaringer at koncentrere indsatsen i 1.g, hvor eleverne i overgangen fra grundskolens megen fokus på mundtlighed skal lære at håndtere gymnasiets store krav til skriftlighed og de mange nye genrer. Samtidig tager modellen højde for nogle af de logistiske og pædagogiske problemer, den hidtidige model indebar.

Konklusioner

2011-12
Skolen hidtidige kompetencerammeplan udskiftes med den nye progressionsplan for skriftlighed i STX. Af nye tiltag kan nævnes en vejlednings-/skrivedag undervejs i såvel dansk-/historieopgaven som SRO, ændring af årsplanen i 2.g, så SRO skrives før årsprøven i AT med respons inden afslutningen af 2.g, metarefleksionsopgaver i overgangen fra henholdsvis dansk-/historieopgaven til SRO og fra SRO til SRP og endelig et krav om, at Toulmins argumentationsmodel introduceres som muligt, men ikke obligatorisk arbejdsredskab i mindst ét af de flerfaglige samarbejder.
Der indføres omlægning af 25 % af elevernes elevtid i alle fag med skriftlighed i 1.g. Omlægningen foregår primært ved overbooking af lektioner i det enkelte fag. Samtidig skemalægges en værkstedstime i 2.g til frivillig anvendelse af lærere, der ønsker at omlægge i deres fag. Værkstedstimen kan desuden anvendes af historielærere, der ønsker at anvende et par lektioner til at undervise eleverne i skriftlighed i historie.

Opfølgning

2011-12
Der vil i skoleåret 2012-13 blive arrangeret skoleinternt kursus for lærergruppen om skriftlighed og argumentation.
De mange nye tiltag vil blive evalueret blandt såvel elever som lærere i foråret 2013.
Indsatsområdet fortsætter i skoleåret 2012-13.

2012-13
Der blev i efteråret afholdt pædagogisk arrangement for skolens lærere med fokus på vejledning i større skriftlige opgaver
Der blev desuden i efteråret 2013 afholdt to skoleinterne efteruddannelseskurser for lærergruppen om argumentation og vejledning i større skriftlige opgaver. Der blev fokuseret på Toulmin og alternative tilgange, herunder anvendelsen af pentagon-modellen.

I foråret 2013 blev der gennemført en skriftlig evaluering blandt alle skolens 1.g og 1-hf-klasser om elevernes oplevelse af overgangen fra grundskolen til gymnasiet/hf og arbejdet i 1.g/1.hf med skriftlighed i henholdsvis dansk, engelsk og matematik. Samtidig blev der gennemført en skriftlig evaluering af praksis blandt alle lærere i dansk, engelsk og matematik, der har haft en 1.g/1.hf-klasse i et af de nævnte fag i dette skoleår.
Evalueringerne peger på følgende:

  • En del elever føler sig usikre på kravene til den konkrete opgave
  • En del elever oplever, at der omlægges, så noget af skriveprocessen foregår i timerne
  • En mindre del oplever, at der arbejdes med formativ respons
  • Det er vigtigt at få givet opgaverne for 7 rette dem relativt hurtigt
  • Der er forskel på, hvordan eleverne oplever fagene – sværere i dansk at give dem en følelse af, at de lærer noget
  • Der er problemstillinger omkring lektiecafeen – bl.a. muligheden for tilstedeværelse
  • Lærerne angiver, at de er godt i gang med omlægning: hel eller del af opgave
  • Nogle lærere lader eleverne lave gruppeaflevering / fælles retning af del af opgaven, mens andre holder fast ved at rette i samme omfang som før
  • Lektiecafeen skal “sælges”
  • Der er et problem omkring registreringen af omlægningen på Ludus

Al skriftlighed skal registreres på Ludus og ajourføres, så elever, lærere og ledelsesrepræsentant har en indsigt i og overblik over status. Det er vigtigt med et korrekt grundlag at arbejde ud fra i forhold til arbejdet med forsømmelser og fastholdelse

I skoleåret 2013-14 vil den skriftlige omlægning i 1.g (25 % af elevtiden)blive suppleret med skriftlig omlægning i HF (25 % af elevtiden), og der vil i 2.g og 3.g være omlægning i et omfang svarende til 4 lektioner af 45 minutter i fag på A-niveau med skriftlighed og 2 lektioner af 45 minutter i fag på B-niveau med skriftlighed. Der vil være en ugentlig værkstedstime i skemaet i alle gymnasieklassser og to ugentlige værkstedstimer i alle HF-klasser.
Området ophører fra skoleåret 2013-14 som selvstændigt indsatsområde og overgår til at indgå som del af det nye overordnede indsatsområde Udviklingen af Thisted Gymnasium under implementeringen af OK13.