Udviklingen af HF-uddannelsen

Udvælgelse af indsatsområder

Indsatsområderne er udvalgt i en dialog mellem ledelsen, pædagogisk råd og elevrådet.

Statusbeskrivelse

I løbet af foråret 2010 har der været diskussion i forskellige lærergrupper og i ledelsen af behovet for at gøre en ekstra indsats for at udvikle et mere moderne og tidssvarende hf.

En række ad-hoc-grupper har arbejdet med at udstikke klarere rammer for arbejdet med intro-kurset, værkstedstimerne, studiebogen og tutorsamtalerne.

Det er besluttet at danne et nyt mere permanent hf-udvalg, der skal bestå af såvel elever og lærere som ledelsesrepræsentant.

Hf-lærerne har desuden deltaget i to interne kurser om dels det anvendelsesorienterede og innovation i hf, dels arbejdet med en overordnet strategi for HF. Oplægsholderne har været lærere fra henholdsvis Kalundborg Gymnasium og HF og Tønder Gymnasium og HF, og der er forhåndsaftale om at opbygge et mininetværk om HF med disse to skoler.

I det kommende skoleår opretter skolen tre nye hf-klasser, så klassekvotienten i den enkelte klasse bliver relativt lav.

Der er med virkning fra august 2010 blevet ansat en hf-koordinator, der skal samarbejde med ledelsen om de forskellige koordinerende opgaver. Hf-koordinator skal desuden være medlem af det nye hf-udvalg.
Skoleåret 2010/11
Vi har arbejdet med de nye tiltag ift. eksplicitering af indholdet i introkurset, tutorsamtaler etc, gennemført projektperioder med et klart anvendelsesorienteret sigte, formalisering arbejdet med studiebog, faglige evalueringer og tutorsamtaler
Skoleåret 2011/12
I indeværende skoleår har vi forsøgt at synliggøre de specielle aktiviteter i introduktionskursus og værkstedstimer gennem et årshjul. Årshjulet har ifølge lærere været et godt instrument ift. planlægning af såvel intro som værkstedstimer – også ift. De større skriftlige opgaver i hf.
Ift. Tutorordningen har vi gennemført en ny procedure. De faglige evalueringer foregår som tidligere på Fronter, men som noget nyt skal tutorerne kopiere faglærernes opsamling på evalueringen over i kursisternes studiebog på Ludus, således at alle evalueringer er samlet og let kan overskues.
Ift. Anvendelsesorientering har vi etableret en tonet linje (uniform og omsorg) i indeværende skoleår. Dette er søgt tilgodeset i såvel historieopgave som Projektperioder.
Skoleåret 2012/13
Vi har i indeværende skoleår arbejdet på at formalisere og blive bedre til at arbejde med studiebogen i ludus-systemet.
Ift. anvendelsesorientering har vi iværksat forskellige nye initiativer på de tonende linjer såsom specielle forløb, seancer hvor kursisterne på de tonede linjer har været ude at undervise folkeskoleklasser, fortsat fokus på ekskursioner, besøg udefra etc.
Ift. at synliggøre kravene og hjælpe kursisterne har den ene HF-klasse oplevet en mere bundet historieopgave – dette med god effekt på resultatet.
Ift. omlægning har kursisterne i indeværende skoleår oplevet en ekstra matematiktime i et semester for til gengæld at undgå så meget hjemmearbejde, dette vurderes at have en god effekt.

Evalueringsdesign

Arbejdet med dette indsatsområde indbefatter mange initiativer af forskellig karakter, og der er generelt tale om, at skolen befinder sig i en afprøvende og innovativ fase. Initiativerne vil derfor blive gentand for en løbende, formativ evaluering i hf-klassernes lærerteam, hf-udvalget, pædagogisk råd, ledelsen og eventuelle ad-hoc-udvalg, mens det er for tidligt at udforme en model for en mere overordnet evaluering af indsatsen.
Skoleåret 2010/2011
HF-koordinator har gennemført formative evalueringer af de forskellige initiativer med relevante personer/grupper med tilknytning til HF-afdelingen.

Skoleåret 2011/12
HF-koordinator har gennemført formative evalueringer af de forskellige initiativer med relevante personer/grupper med tilknytning til HF-afdelingen.

Analyse og konklusioner

Skoleåret 2010/2011

Evalueringen viser:

  • at vi fortsat skal arbejde med at tydeliggøre det specielle i introforløb
  • at vi fortsat skal arbejde med at skabe en progression ift. studiekompetencer i værkstedstimerne. Desuden skal vi til stadighed have fokus på klasserumskultur
  • at vi skal arbejde mere fokuseret på at integrere den anvendelsesorienterede dimension i vores HF-uddannelse
  • at de to projektperioder opleves som velfungerende af såvel kursister som lærere
  • at der skal ske en formalisering af vores arbejde med tutorsamtaler, studiebog og faglige evalueringer

Opfølgning

I løbet af skoleåret 2010/11 vil der udformes en model for evaluering af områder af indsatsområdet.

Skoleåret 2010/11:

Vi skemalægger introugerne
Der er lavet et årshjul, som skal bruges som instrument til at etablere en progression ift. studiekompetencer, indholdet i værkstedstimer og introforløbet. Vi vil i det kommende skoleår arbejde med ny skriftlighed og hvordan vi kan bruge værkstedstimerne til dette.
Vi fortsætter med at fokusere på anvendelsesorientering gennem projekter, men også ved at vi toner den ene af de to HF-klasser ift. omsorg/velfærd og uniform.

Skoleåret 2011/12

Vi skal fortsat arbejde på at udvikle den tonede HF-linie og gøre KF-kurset anvendelsesorienteret.
Ny skriftlighed skal indtænkes – bl.a. forsøges omlægning i matematik.
Tutorfunktionen. Der iværksættes efteruddannelse af lærerkorpset ult. august.


Skoleåret 2012/13

Fra det kommende skoleår vil der blive omlagt 25 % af elevtiden i hhv. dansk og engelsk. Dette for tidligt at støtte kursisterne i udvikling af studieforberedende skrivekompetencer. Forventningen er også, at den skriftlige fraværsprocent herved minimeres.
Værkstedsundervisningen formaliseres og der indkøbes lærerbog til værkstedsundervisningen. Der planlægges to værkstedstimer i det kommende skoleår, hvoraf den ene er forbeholdt skriftlighed i dansk og engelsk.
Som led i kulturarbejdet i forbindelse med OK13, skal skolens HF-lærere drøfte hvilke muligheder overenskomsten åbner op for, og hvordan vi kan tænke dette ind i organiseringen af uddannelsen.

Dette område ophører som selvstændigt indsatsområde og overgår til det nye overordnede indsatsområde Udviklingen af Thisted Gymnasium under implementeringen af OK13