Undersøgelse af muligheder for justering af timestrukturen (start august 2011)

Udvælgelse af indsatsområder

Indsatsområderne er udvalgt i en dialog mellem ledelsen, pædagogisk råd og elevrådet.

Statusbeskrivelse

2010-11
Skolen har for indeværende en timestruktur bestående af lektioner af 45 minutters varighed og et skema, hvor lektionerne primært ligger som dobbeltlektioner. Samtidig har skolen ugeskema, således, at fag med et ulige antal ugentlige lektioner har en enkelt ugentlig lektion af 45 minutters varighed.
Forskellige grupper ønsker en undersøgelse af mulige alternativer til denne struktur med henblik på eventuelt at optimere skemaet yderligere.

Evalueringsdesign

Det er aftalt, at pædagogisk fagligt udvalg i samarbejde med ledelsen undersøger mulige alternativer med henblik på fremlæggelse for elevrådet og pædagogisk råd.

Evalueringens gennemførelse

Undersøgelsen vil finde sted i løbet af skoleåret 2011-12.
2011-12
Pædagogisk Fagligt Udvalg har i løbet af skoleåret arbejdet med at undersøge skemastrukturen på beslægtede gymnasier og har organiseret et fremtidsværksted i Pædagogisk Råd. Fremtidsværkstedet løb over tre møder med henholdsvis en brokfase, en visionsfase og en realitetsfase.
Efterfølgende var der en vejledende skriftlig meningstilkendegivelse blandt skolens lærere, hvor man blev bedt om at prioritere mellem tre scenarier: optimering af den nuværende struktur med 45 minutters moduler, 90 minutters moduler og 14 dages-skema og endelig 75 minutters moduler.
Elevrådet har desuden fået scenarierne fremlagt med henblik på at få deres kommentarer.
På baggrund af arbejdet i Pædagogisk Råd, kommentarerne fra Elevrådet og meningstilkendegivelsen blandt lærerne har et udvalg bestående af tre personer fra ledelsen i samarbejde med skolens to skemalæggere arbejdet med at optimere skemastrukturen for næste skoleår mest muligt.

Analyse

2011-12
Der er undervejs i arbejdet i Pædagogisk Råd udtrykt mange forskellige ønsker, men der har samtidig vist sig klare tendenser. Mange ønsker en større ro og sammenhæng i skoledagen. Det er vigtigt for såvel elever som lærere, at der ikke er alt for mange fag om dagen, og det er samtidig hensigtsmæssigt, hvis skoledagen ikke slutter for sent og så vidt muligt, sådan at alle elever har lige muligheder for at deltage i lektiecafé, opgavehjælp og frivillige aktiviteter.
Den vejledende meningstilkendegivelse blandt skolens lærere viste et lille flertal for optimering af den nuværende skemastruktur, mens en ret stor gruppe foretrak 90 minutters moduler.

Konklusioner

2011-12
Generelt vil skemaet for 2012-13 blive lagt med flest mulige dobbeltlektioner. Pausestrukturen ændres, så formiddagen udelukkende består af dobbeltlektioner uden formel pause, mens eftermiddagen består af moduler, der i det omfang, det bliver nødvendigt, kan lægges som enkeltlektioner. Den hidtidige hultime afskaffes og kan afløses af samling i dagens første pause, der bliver på 25 minutter. Skema 1 løber frem til nytår, hvor det afløses af skema 2. Den hidtidige værkstedstime i 1.g skemalægges i en ydertime og lægges kun i skema 1. Omlagt skriftlighed i 1.g lægges i det ordinære skema som overbooking i det enkelte fag. Omstrukturering af almen sprogforståelse (se under Udviklingen fra folkeskoleelev til gymnasieelev, med fokus på det første halve år) giver i den forbindelse plads til en ekstra ugentlig lektion i matematik og en let forhøjelse af antallet af lektioner i dansk. Værkstedstimen i 2.g skemalægges som ydertime.

Opfølgning

2011-12
Der planlægges et fortsat arbejde med at følge op på tiltagene for optimering af skemaet. Det gælder både evaluering af tiltagene i skoleåret 2012-13 og videreudvikling for de efterfølgende skoleår. Herunder kan nævnes, at det planlægges at ændre på elevernes muligheder for valgfag, så de kun får mulighed for at vælge C-niveau i 2.g og gemmer valg af B-niveau til 3.g med det formål at skabe en mere jævn fordeling af timer over hele skoleforløbet.

Indsatsområdet fortsætter i skoleåret 2012-13.

2012-13
En egentlig evaluering af ændringerne i timestrukturen blev udskudt til næste skoleår.
For at optimere skemaet yderligere blev det besluttet fra næste skoleår at samle valgfag på B-niveau til 3.g.
Området ophører som selvstændigt indsatsområde og overgår til at indgå som del af det nye overordnede indsatsområde Udviklingen af Thisted Gymnasium under implementeringen af OK13.