Kvalitetssikringssystem for Thisted Gymnasium, STX og HF

 1. Organisering af Thisted Gymnasium, STX og HF

Skolens ledelse består af rektor, vicerektor og fire pædagogiske ledere. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Vicerektor og de pædagogiske ledere varetager den daglige ledelse udadtil, og alle har et pædagogisk ledelsesansvar. Thisted Gymnasium er organiseret som et studieretningsgymnasium, hvor hver enkelt pædagogisk leder er chef for et antal studieretningsklasser (eller hf-klasser) og varetager personaleledelsen for ca. 15. ansatte, herunder medarbejderudviklingssamtaler.

Pædagogisk samarbejdsudvalg (PSU), der består af ledelsen og repræsentanter for hhv. lærere og elever, er det udvalg, der hovedsageligt samarbejder om kvalitetsudvikling og evaluering.

2. Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at der sker en kontinuerlig og god skoleudvikling. Dette indebærer blandt andet, at skolens aktiviteter gennemgår systematiske og planlagte evalueringer, så behovet for eventuelle justeringer i forhold til de mål, der er beskrevet i love og bekendtgørelser vedrørende STX- og HF-uddannelsen, bliver synlige og efterfølgende gennemført. I forhold til at lykkes med dette, er det afgørende, at evalueringsarbejdet indgår i en skolekultur præget af tillid og åbenhed, og hvor kritik ytres konstruktivt.

Evalueringer indgår i løbende diskussioner i skolens fora fra bestyrelse til elevråd.

Kvalitetssikringssystemet på Thisted Gymnasium, STX og HF består af systematiske og regelmæssige evalueringer på følgende områder:

 • Skolens organisation
 • Udvalgte indsatsområder
 • Afviklingen af eksamen
 • Løfteevne
 • Skriftlighed
 • Den enkeltfaglige undervisning
 • Det faglige samspil
 • Elevernes udbytte

Ovenstående er valgt ud fra regelgrundlaget i STX-bekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.

3. Evalueringer

Evalueringsprocedurer

Rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde og kvalitetssikringer heraf. Rammerne fastsættes og drøftes årligt i samarbejde med PSU. Det er afgørende, at ingen enkeltpersoner bliver negativt eksponeret ved offentliggørelse af evalueringsresultater.

Den løbende evaluering

 • Skolens organisation evalueres mindst hvert tredje år. På baggrund af overgangen til ny øverste ledelse og implementering af OK 13 i skoleåret 2013 / 14 blev der i skoleåret 2014 / 15 indført ny organisationsplan, hvorefter hver mellemleder har ansvaret for og samarbejder med et studieretningsudvalg og nogle faggrupper, og Pædagogisk Udvalg blev omformet til Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Organisationsændringen tjente til at understøtte udviklingen af en ny samarbejdskultur med tættere relationer i opgaveløsningen. I efteråret 2015 førte evalueringen til en yderligere organisationsændring gældende pr. 1. august 2016.
 • Udvalgte indsatsområder fremgår af skolens strategi. Pt. er Strategi 2016-2020 under udarbejdelse og vil blive offentliggjort på hjemmesiden omkring 1. maj 2016. Indsatsområderne evalueres på forskellig vis afhængigt af indsatsområdets karakter. Evalueringerne drøftes i de relevante organer, idet de væsentligste indsatser behandles i bestyrelse og PSU.
  Indsatsområder, der gøres til genstand for evaluering, kan hentes fra alle niveauer på skolen: ledelse, administration, team, informationsprocedurer, undervisning, elever mm.
 • Afviklingen af eksamen evalueres efter hver eksamenstermin. Dette sker på et lærerforsamlingsmøde og alle relevante oplysninger føres til referat med henblik på at bruge disse erfaringer ved efterfølgende eksamener.
 • Siden skoleåret 2014/15 har alle faggrupper i samarbejdet med deres ledelsesrepræsentant arbejdet systematisk med at analysere fagenes løfteevne. Dette arbejde vil fremadrettet blive endnu mere systematiseret.
 • Skriftlighed: Ved eksamensafviklingen evalueres resultaterne af elevernes opnåede resultater i skriftlige discipliner. Ved større skriftlige eksamensopgaver (SRP, SSO og lignende) udarbejdes der desuden skriftlige elevevalueringer med henblik på at opsamle vigtig viden inden for området.
 • Den enkeltfaglige undervisning evalueres løbende og mindst to gange årligt skriftlig for alle hold/klasser, så elever, lærere og ledelse informeres om udbyttet af undervisningen. Disse evalueringer skal desuden give lærere og ledelse grundlag for at vurdere valgte metoder, jf. stx-bekendtgørelsen.
 • Flerfaglige forløb evalueres systematisk med fokus på at sikre det faglige samspil mellem fagene. Det drejer sig især om AT, NV, NG og AP. Disse evalueringer er blandt andet med til at sikre progressionen i flerfaglige forløb.
 • Den enkelte elevs udbytte af undervisningen evalueres løbende. Hermed sikres det, at den enkelte elev løbende er blevet gjort bekendt med sit faglige standpunkt og den udviklingsproces, som han/hun befinder sig i. Gennem samtaler og i 1.g specielt klasseteamets individuelle elevsamtaler ved slutningen af grundforløbet, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer sikres, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så eleven får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev i forhold til såvel faglig og personlig udvikling som udvikling af arbejdsmetoder.


Gennemgående aktiviteter

En række aktiviteter indgår løbende i Thisted Gymnasium, STX og HFs kvalitetssikring. Det drejer sig om følgende:

 • Evaluering af grundforløbet (rektor og vicerektor aflægger alle førsteårsklasser et besøg).
 • Evaluering af det samlede gymnasie-/HF-forløb (rektor og vicerektor aflægger alle afgangsklasser et besøg).
 • Alle skolens førsteårselever screenes af læsevejleder og matematikvejleder.
 • Alles skolens førsteårselever på STX screenes i engelsk og 2. fremmedsprog.
 • Eleverne gennemfører mindst hvert tredje år den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.
 • Eleverne gennemfører mindst hvert tredje år elevtrivselsundersøgelse (ETU).
 • Skolens ledelse gennemfører mindst hvert tredje år en arbejdspladsvurdering (APV).
 • Skolens ansatte gennemfører mindst hvert tredje år en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU).
 • Der arbejdes systematisk med karaktergennemsnit og overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser.
 • Ledelsen følger elevernes resultater ved offentlige eksamener systematisk.
 • Der gennemføres årligt medarbejderudviklingssamtaler for alle ansatte. For det pædagogiske personale indgår her en skriftlig evaluering af undervisningen, som lederen har fået tilsendt før samtalen.

Evaluering af kvalitetssystemet

Thisted Gymnasium, STX og HFs kvalitetssikringssystem skal revideres i bestyrelsen. Næste gang på bestyrelsesseminaret ultimo maj 2016.

/februar 2016