Værdier og mål

Thisted Gymnasium & HF opdaterer løbende sine værdier og mål i overensstemmelse med kravene til en moderne skole.

Gennem saglig information vil Thisted Gymnasium give et retvisende billede af skolen og de forventninger og krav, vi stiller til vore elever. Gennem brobygningsaktiviteter, orienteringsmøder og “åbent hus”-arrangementer vil vi fortælle om skolen. Vi vil gå de kommende elever i møde og være reelle i skolens vurdering af deres uddannelsesparathed. Ved modtagelsen af nye elever vil vi arbejde systematisk og sikre, at alle får en god start på uddannelsen, og vi vil hurtigt identificere de elever, der har særlige behov, og hjælpe dem målrettet og effektivt.

Thisted Gymnasium skaber et studiemiljø, hvor det både er sjovt at lære og at være. Kernen i det faglige studiemiljø er naturligvis undervisningen, som planlægges og gennemføres i et samspil mellem lærerne og skolens elever. Det er vigtigt, at den enkelte elev udfordres og hjælpes på sit faglige niveau. Både for elever med stærke eller mindre stærke forudsætninger sikres et godt og alsidigt fagligt studiemiljø, således at den enkelte elev får mest muligt ud af undervisningen og fastholdes i uddannelsen.

For at tilgodese målsætningen om at den enkelte elev udfordres og hjælpes på sit faglige niveau organiseres undervisning på tværs af etablerede klasser og hold. Der vil f.eks. være særlige aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt for elever, der har et særligt potentiale, og der vil være obligatoriske aktiviteter på skolen til elever, der skal støttes for at strukturere lektielæsning og opgaveskrivning. Der vil være aktiviteter der henvender sig til elever der blot ønsker en hyggelig og rar atmosfære til lektielæsning.

Thisted Gymnasium sikrer elever og personale medindflydelse i arbejdet med skolemiljøet. Gennem alsidige tilbud om frivillige aktiviteter og sociale arrangementer og ved at sikre gode fysiske rammer udvikler vi det gode skolemiljø og sikrer elevernes trivsel.

 

Thisted Gymnasium forventer eksplicit, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og udfører det faglige arbejde, der knytter sig til undervisningen. Vi orienterer eleverne om disse forventninger og sikrer, at eleverne lever op til dem. Elever, der har fravær og forsømmelser, orienteres om kravene og de konsekvenser, det får, hvis man ikke lever op til dem. Elever kan forvente, at skolen sætter ind med tidlig hjælp og konsekvente sanktioner, hvis de har svært ved at leve op til forventningerne. I begge tilfælde sker dette på baggrund af et oplyst beslutningsgrundlag. Der kan være tale om både faglig og social støtte og sanktioner, som er beskrevet i skolens studie- og ordensregler.

Fastholdelsespolitikken på Thisted Gymnasium har mange aktører, og elever og forældre kan forvente, at alle personalegrupper på skolen vil arbejde seriøst, systematisk og konsekvent for, at elever, der er optaget på skolen, gennemfører uddannelsen. Det er krævende at gennemføre en ungdomsuddannelse, og i langt de fleste tilfælde vokser eleverne med kravene. Skolen organiserer arbejdet, så vi identificerer elever, der har svært ved at leve op til kravene, eller som på anden måde har risiko for at afbryde uddannelsen. Gennem en tidlig og konsekvent indsats og med ansættelse af medarbejdere med særlige kompetencer giver vi disse elever en særlig opmærksomhed og særlige tilbud og krav. Det kan for eksempel dreje sig om elever, der skal have særlig tæt kontakt til lærere (tutor- og mentorordning), eller om elever, der har behov for særlig studievejledning, læsevejledning, matematikvejledning eller psykologhjælp, eller som skal have særlige hjælpemidler i dagligdagen og til eksamen

Eleverne følger godt med

Værdier og mål

Thisted Gymnasium & HF opdaterer løbende sine værdier og mål i overensstemmelse med kravene til en moderne skole.

Fastholdelsesstrategi

Udgangspunktet for Thisted Gymnasiums fastholdelsesinitiativer er at sikre de bedste muligheder for at de indskrevne elever gennemfører deres STX og HF-uddannelse. Dette sker primært igennem tæt samarbejde mellem den enkelte elev og dennes forældre hvis vedkommende er under 18 år, elevens lærere samt den enkelte klasses fastholdelsesteam bestående af en studievejleder og en fra skolens ledelse.

Udgangspunktet er, at eleven skal overholde Skolens studie- og ordensregler og de bekendtgørelsesfastsatte studie-ordensregler for de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217,  og Thisted Gymnasium – STX og HF stiller forskellige initiativer til rådighed, som kan være med til at sikre den enkelte elevs fastholdelse i uddannelse og den enkelte elev bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsesforløbet. Her kan bl.a. nævnes:

  • Mentorordning
  • Skolepsykolog
  • Læsevejledning
  • Matematikvejledning
  • Elevtutorordning

Vi indgår i tæt dialog med UU-Thy og deltager bl.a. i Uddannelsesgaranti Thy, der er et samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og andre aktører. Samarbejdet skal sikre, at flere unge via den koordinerede indsats gennemfører en ungdomsuddannelse.  http://www.ugt.dk/