• Regler og politikker

Studie- og ordensregler for Thisted Gymnasium, STX og HF  

På Thisted Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser:

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211813

Alle elever og ansatte på Thisted Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også har været drøftet med elevrådet, pædagogisk råd og skolens bestyrelse. Studie- og ordensreglerne er offentligt tilgængeligt på institutionen hjemmeside.

Formålet med reglerne er at sikre eleverne de bedst mulige forudsætninger for personlig og faglig udvikling på en ungdomsuddannelse, som har fagligheden og dannelsen i centrum. Både elever og ansatte er ansvarlige for aktivt at understøtte skolens opgave med at gøre eleverne klar til fremtiden, understøtte og fremme dannelsen og skabe de bedst mulige rammer for alle på skolen.


Samarbejdet mellem elever og ansatte på skolen er karakteriseret ved en:

 • rummelighed, der ses som en forståelse og respekt for forskellighed
 • oplevelse af anstændighed, der ses ved en vilje til at behandle alle ordentligt og vise tillid til andre i forventningen om, at alle gør deres bedste
 • åbenhed, der ses ved at skolen er præget af et fordomsfrit miljø, hvor alle kan give udtryk for deres holdninger og synspunkter og udviser respekt over for andres holdninger og synspunkter
 • vilje til at engagere sig og deltage i skolens arbejde i undervisningen og ved øvrige uddannelsesrelaterede arrangementer

Studieregler

På Thisted Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

 1. Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 2. Fravær pga. ferie eller lignende er ikke en gyldig fraværsgrund.
 3. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuelt arbejde (på Thisted Gymnasium benævnt LU-undervisning).
 4. Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 5. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 6. Eleverne må ikke snyde og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, hvilket gør sig gældende både i forbindelse med den daglige undervisning, afleveringsopgaver og under prøve- og eksamensafviklingen.

Særlige vilkår om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Thisted Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Thisted Gymnasium kan i sådanne tilfælde anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, fx for sygdom.

Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

I forhold til idrætsundervisningen gælder der følgende vejledning: https://www.emu.dk/sites/default/files/Vejledning%20om%20fuldstændig%20eller%20delvis%20fritagelse%20fra%20idræt%20-%20juni%202018.pdf

 

Ordensregler

Elever på Thisted Gymnasium skal altid overholde almene regler for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne imellem og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem mundtligt eller skriftligt for at opretholde god orden på skolen.

På Thisted Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer som eleverne er underlagt for orden og samvær på skolen og uden for institutionen:

 1. Eleverne skal bruge institutionens undervisningssprog som det almindelige fællessprog, der inkluderer alle respektfuldt.
 2. Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.
 3. Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder blandt andet deltage i individuel og fælles oprydning. Eleverne har desuden pligt til at deltage i skolens ordning for oprydning og renhold i fællesområdet.

Særlige normer for orden og samvær i skolen og uden for institutionen:

 1. Mobning er uacceptabel adfærd og tolereres ikke i nogen form mellem elever og mellem elever og ansatte såvel på skolen som i fritiden, idet en sådan adfærd også i fritiden kan have indflydelse på såvel undervisningsmiljøet som samværet på institutionen. ”Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. Fx en bestemt elev i klassen. Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop. Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, fx ved:- at latterliggøre, blandt andet ved at bruge nedladende øgenavne
  – at udstille en anden negativt, fx at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
  – at sprede skadelige rygter
  – flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
  – bevidst at ignorere den anden person, fx ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
  – at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
  – at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil”

                      Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø, februar 2018

 1. Voldelig og truende adfærd tolereres ikke og vil ud over institutionens sanktioner kunne blive politianmeldt. Denne regel gælder i elev-elev-relationer og elev-personale-relationer på såvel skolen som i fritiden, idet en sådan adfærd også i fritiden kan have indflydelse på såvel undervisningsmiljøet som samværet på institutionen.
 2. Skolen har røgfri skoletid. Det gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og andre nikotinprodukter. Det betyder, at ingen af de nævnte produkter må indtages i skoletiden. Dette gælder for alle aktiviteter på og uden for skolens matrikel. Det er heller ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler i skoletiden. Såvel begrundet mistanke om overtrædelse af denne regel som konkret overtrædelse kan sanktioneres, jf. nærværende studie- og ordensregler. Rektor kan i forbindelse med fester, caféer og lignende dispensere fra reglen om indtag af alkohol, hvorimod der ikke kan dispenseres fra reglerne om rygning og andre rusmidler. Opstår der mistanke om overtrædelse af ovenstående regelsæt, kan institutionen anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og/eller andre rusmidler. Nægter eleven at medvirke til en test, kan der sanktioneres, jf. nærværende studie- og ordensregler.
 3. Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Offentlig fremvisning af lyd- og billedmateriale, fx på en morgensamling, skal desuden leve op til Persondataforordningen af 25. maj 2018. Ovenstående gælder i elev-elev-relationer og elev-personale-relationer på skolen og i fritiden, da en sådan adfærd også i fritiden kan have indflydelse på såvel undervisningsmiljøet som samværet på skolen.
 4. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, er ikke tilladt. Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, det vil sige adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium.

Procedure for institutionens indgriben ved elevers overtrædelse af reglerne og registrering af elevers deltagelse i undervisning og opgaveaflevering

Såfremt reglerne om aktiv deltagelse, fravær og skriftlige forsømmelser overtrædes, vil elever kunne indkaldes til en samtale ved studievejler, uddannelseschef eller rektor. Rektor og ved rektors bemyndigelse uddannelseschefer kan desuden sanktionere ved overtrædelser.

Alle former for fravær medregnes, herunder registrering af for sent fremmøde, der også tælles som fravær, ligesom for sent afleverede skriftlige afleveringer gør. Det er læreren, der registrerer fravær i undervisningen. Fraværsregistreringen sker elektronisk, og elever har adgang til egne fraværstal i skolens studieadministrative system. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilke(n) sanktion(er) der iværksættes ved forsømmelser af et givent omfang. Det er derfor vigtigt, at elever noterer deres fraværsårsag i skolens studieadministrative system. Elever kan blive bedt om at dokumentere fravær og fraværsårsager.

Ved overtrædelse af øvrige regler i studie- og ordensregler på Thisted Gymnasium vil elever kunne indkaldes til samtale og mulig efterfølgende sanktion ved rektor eller uddannelseschef med rektors bemyndigelse.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Thisted Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. Det er rektor eller rektors repræsentant, der skønner, om der er tale om en mindre overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd eller lignende uretmæssig adfærd, bortfalder normalt ikke.

 

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensregler

Ved overtrædelse af Thisted Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer og aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 3. Forbud mod at eleven i en nærmere defineret periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende kommunikationsmiddel under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt og pædagogisk begrundet.
 4. Tilbageholdelse i højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Institutionen kan fastsætte i studie- og ordensreglerne, at en tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens tilbud ophører.
 5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 6. Såfremt en elev efter skriftlig advarsel fortsat forsømmer aktiv deltagelse og/eller aflevering af skriftligt arbejde, kan eleven konstateres ikke-studieaktiv, hvilket medfører, at retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) bortfalder. Såfremt en elev konstateres ikke-studieaktiv uden forudgående skriftlig advarsel, bortfalder retten til SU ligeledes.
 7. Fortabelsen af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 8. Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution, som eleven ønsker overflyttelse til. Hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til den anden institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 9. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagens behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Thisted Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagens undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er mulig i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan fx være i tilfældet, når der er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Thisted Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder studie- og ordensreglerne inden for en nærmere bestemt periode.

Thisted Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, som fx:

 1. Inden for en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden for en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnende til at forebygge, at eleven gentager den skete og andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet.
 1. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Thisted Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Godkendt af bestyrelsen mandag den 10. maj 2021

Denne justering af skolens studie- og ordensreglerne gælder fra 1. januar 2020.