• Værdigrundlag

Vision

Vi vil i et fagligt stærkt og rummeligt studie- og ungdomsmiljø, der bygger på nærhed, udsyn og samarbejde, give eleverne de bedste muligheder for personlig udvikling og fremtidig uddannelse.


Mission

Vi giver unge i Thy en almendannende gymnasial uddannelse, der forbereder dem bedst muligt til videre studier.

Professionelle og befordrende rammer

Vi vil videreudvikle skolen, så den bedst muligt understøtter en professionel samarbejdskultur og et befordrende studie- og ungdomsmiljø, herunder klar rammesætning, hensigtsmæssige kommunikationsplatforme og fysiske rammer, der tilgodeser forskellige læringsfællesskaber. Samarbejdskulturen bygger på en forståelse af, at enhver bidrager til skolens overordnede mission med sine personlige kvalifikationer og kompetencer og kender sin og andres betydning i forhold til helheden.
Vi vil i fællesskab udbygge forskellige personalegruppers indflydelse inden for skolens rammer og komme tættere på den enkelte medarbejder og medarbejdergruppe med henblik på at lære den enkelte medarbejders kompetencer og potentialer bedst muligt at kende og skabe de bedst mulige samarbejdsrelationer.


 

Vi vil udvikle kommunikationen på skolen, mellem forskellige personalegrupper, mellem eleverne og i undervisningen, og vælge og anvende den teknologi, der bedst understøtter det professionelle samarbejde.
Vi vil til stadighed indrette faciliteter, der modsvarer nye læringsformer. Vi vil specifikt indrette mindre rum og enheder til arbejde og møder i mindre grupper og til elever med særlige behov.
Vi vil understøtte initiativer, der befordrer et attraktivt ungdomsmiljø inden for skolens værdigrundlag.

Vi vil forstå begrebet brobygning i bred forstand som en udvidelse af læringsrummet. Vi vil mindske skellet mellem den læring, der foregår i den daglige undervisningssituation i klasseværelset, og den læring, der foregår i mødet med den omkringliggende verden. Med udgangspunkt i det lokale vil vi udvikle elevernes blik for og forståelse af den globaliserede verden.


Det anvendelsesorienterede aspekt af HF-uddannelsen skal udbygges og integreres som en mere naturlig del af STX-uddannelsen, og alle elever skal kende og kunne anvende en innovativ tilgang til læring.
Vi vil udvikle en strategi for samarbejdet med internationale partnere og bringe omverdenen ind i huset ved arrangementer med fokus på sprog, kultur og natur. Vores studieture skal have en markant profil i forhold til de udbudte studieretninger.
Samarbejdet med afgivende skoler skal udbygges, både mellem faglærere og igennem en udbygning af ideen om at lade unge være hinandens lærere, og vi vil øge kontakten med de videregående uddannelser, så eleverne bliver fortrolige med de krav og forventninger, der stilles til dem i forbindelse med videre studier.

Vi vil øge vores fokus på, hvordan forskellige undervisningssituationer befordrer læring og personlig udvikling og, hvordan læringen kan iagttages.
Såvel databaseret som erfaringsbaseret viden skal indgå i udviklingsarbejdet, og med respekt for den faglige og didaktiske tradition skal der iværksættes flere initiativer, der udfordrer praksis i og uden for klasselokalet. Vi vil til stadighed evaluere og reflektere nuanceret og nysgerrigt over fordele og ulemper ved de forskellige undervisningssituationer og løbende justere undervisningens tilrettelæggelse.
It-dannelsen og anvendelsen af moderne teknologier indgår som en naturlig del af udviklingen af de nye læringsformer.


Vi vil øge vores forståelse af, hvilke ressourcer skolens elevgrupper besidder, og understøtte en kultur, der rummer forskelligheden og ser den som en berigelse. I vores arbejde med at give forskellige elevgrupper mulighed for at udnytte deres potentiale vil vi udvikle vores tilbud til elever med særlige behov og særlige talenter.
Kompetenceudviklingen af lærergruppen skal til stadighed fokusere på fagligheden i samspil med det relationelle, god klasseledelse og indsigt og handlemuligheder i forhold til forskellige elevgrupper.
Udviklingen af nye pædagogikker, der imødekommer nye læringsformer, skal ske i tæt samarbejde mellem alle involverede, og kollegial sparring og supervision vil indgå som en naturlig del.

Elevernes trivsel

KVALITETSSYSTEM
ETU MED OPFØLGNING 2021-2022

Efter eksamen påbegynder næsten alle vore elever en videregående uddannelse, næsten 2/3 gennemfører en lang videregående uddannelse (på universitetsniveau). Næsten 1/3 gennemfører en mellemlang videregående uddannelse (til f.eks. lærer eller sygeplejerske).